Regulamin

Regulamin serwisu testerwiernosci.pl

Jak dbamy o dane osobowe?

Podanie danych osobowych (np adresu email) jest dobrowolne.
Nie przetwarzamy Twoich danych osobowych bez zgody i tylko zgodnie z Regulaminem.
Możesz anulować lub zmienić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie.
Możesz usunąć lub ograniczyć przetwarzanie swoich danych osobowych.
Gdyby dane osobowe zostały wykradzione musimy poinformować właścicieli danych zgodnie z RODO.
Regulamin

Regulamin strony testerwiernosci.pl, zwany dalej „Regulaminem” lub „regulaminem” określa prawa i obowiązku stron usługi świadczonej elektronicznie za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej pod adresem https://testerwiernosci.pl/.

Regulamin stanowi wzorzec umowy w rozumieniu art. 384 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16 poz. 93 z późn. zm., zwanej dalej „k.c.”).

Opracowanie regulaminu jest wypełnieniem obowiązku wskazanego w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.).

Akceptacja regulaminu oznacza wyrażenie woli zawarcia umowy z Administratorem na warunkach określonych w Regulaminie.

Rozdział 1. Postanowienia ogólne

Pojęciom stosowanym w Regulaminie nadaje się następujące znaczenia:

Informacja handlowa – informacja handlowa, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.);
Newsletter – wiadomość przekazywana pocztą elektroniczną zawierająca informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zm.):
Portal – Portal informacyjny dostępny pod adresem https://testerwiernosci.pl
regulamin – polityka prywatności i regulamin portalu;
Administrator – PROJECT-YA Sp. z o.o
Nowy Regnów 10
96-232 Regnów
NIP: 8351611414
partnerzy – podmioty z którymi współpracuje Administrator lub za pomocą narzędzi których przetwarza dane
RODO – Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, Unijne prawo GDPR – The General Data Protection Resolution
użytkownik– osoba, która korzysta z Usług Portalu;
usługa – usługi dostępne na portalu jak testowanie wierności partnerów klientów.

2.Charakter prawny Portalu

Portal jest prowadzony przez Administratora i stanowi jego własność.
Portal jest skierowany do Użytkowników oraz osób które nie są Użytkownikami, ale chcą zapoznać się z treściami umieszczonymi na Portalu.

Rozdział 2. Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną,

3.Zakres usług

Usługi oferowane przez Administratora za pośrednictwem Portalu polegają na:

1. TesterWierności zajmuje się testowaniem wierności partnerów klientów, głównie za pomocą najnowszych technologii – tj. komunikatory w sieciach społecznościowych, portalach randkowych, gg, sms. Inne możliwe formy testowania ustalane są indywidualnie z klientem.

2. TesterWierności działa zawsze zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, z zachowaniem norm etycznych i moralnych.

3. TesterWierności oświadcza, że posiada wiedzę, kwalifikacje i umiejętności niezbędne do należytego wykonania zlecenia.

4. Podanie adresu email jest dobrowolne i jest jednoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych przez administratora oraz usług partnerów niezbędnych do wykonania usług oraz otrzymanie korespondencji handlowej drogą elektroniczną od Administratora. Użytkownik może anulować lub zmienić zgodę w dowolnym momencie kontaktując się z administratorem danych (kontakt@testerwiernosci.pl”). Dane użytkownika mogą być przetwarzane do czasu anulowania zgody.

Administrator przetwarza dane zgodnie z niniejszym regulaminem. Użytkownik ma prawo do wglądu danych, do ich usunięcia czy ograniczenia przetwarzania danych a także prawo do zgłoszenia zażalenia organom władzy. Użytkownik został poinformowany o prawach jakie mu przysługują w Regulaminie a także w miejscach gdzie możliwe jest podanie adresu email w innych miejscach portalu wprost.

Rozdział 3. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

4.Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Portalu.

Portal działa w przeglądarce internetowej np Google Chrome, Firefox lub Internet Explorer

5.Zagrożenia związane ze świadczeniem Usług i zabezpieczenia danych

Stosowane przez Administratora systemy i aplikacje zapewniają wysoki standard bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych.

Użytkownik powinien być jednak świadomy, że korzystanie z usług Administratora wymaga korzystania z publicznej sieci telekomunikacyjnej (Internetu), co wiąże się ze wzrostem ryzyka wystąpienia następujących zagrożeń:

możliwość otrzymania spamu, czyli niezamówionej informacji reklamowej (handlowej) przekazywanej drogą elektroniczną;
obecność i działanie oprogramowania typu malware, w tym: wirusów komputerowych, czyli szczególnego oprogramowania, które jest w stanie, po uruchomieniu, zarazić pliki w sposób samopowielający, zazwyczaj nie będąc zauważonym przez użytkownika; wirusy mogą być mniej lub bardziej szkodliwe dla systemu operacyjnego, w którym się znajdują, nośnikiem tego rodzaju oprogramowania mogą być załączniki do poczty elektronicznej;
obecność i działanie robaków internetowych (worm), czyli szkodliwego oprogramowania zdolnego do samopowielania, w tym wypadku brak właściwej obsługi (uaktualnianie oprogramowania) systemu informatycznego przez Użytkownika może doprowadzić do skutecznego ataku robaka internetowego;
możliwość zadziałania oprogramowania typu spyware, to jest oprogramowania szpiegującego działania użytkownika w Internecie, instalującego się bez jego wiedzy, zgody i kontroli;
możliwość bycia narażonym na cracking (łamanie zabezpieczeń) lub phishing (łowienie haseł).
sniffing – niedozwolony podsłuch, inny niż mieszczący się w granicach pojęcia cracking i phishing, polegający na wykorzystaniu sniffera – programu komputerowego, którego zadaniem jest przechwytywanie i ewentualne analizowanie danych przepływających w sieci;
możliwość bycia narażonym na działania innego niechcianego lub „złośliwego” oprogramowana, wykonującego czynności niezamierzone przez użytkownika;

Rozdział 4. Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

6.Warunki zawarcia Umowy

Umowę o Usługi mogą zawrzeć osoby, które podały swój adres e-mail w formularzu zapisu oraz, zaakceptowały Regulamin.

1. Umowy między TesteremWierności, a klientem mają charakter prawny.

2. Zawierając umowę Zamawiający zobowiązuje się dostarczyć TesterowiWierności wszelkich danych oraz informacji niezbędnych do prawidłowego wykonania zlecenia.

3. Termin rozpoczęcia testowania strony ustalają indywidualnie.

4. Zawierając umowę współpracy, TesterWierności zobowiązuje się do należytego wykonania zlecenia, z zachowaniem dyskrecji i poszanowaniem norm moralnych i etycznych.

5. TesterWierności oświadcza, iż wykona zlecenie w sposób staranny, sumienny i prawidłowy, zgodnie z wytycznymi otrzymanymi od klienta.

6. Zawierając umowę współpracy, Zleceniodawca zobowiązuje się do terminowego uregulowania należności za usługę testowania.

7. TesterWierności zobowiązuje się do zapewnienia klientowi dostępu do postępów testowania na każdym jego etapie, a także do przygotowania wyczerpującego raportu po zakończeniu zlecenia.

7.Warunki rozwiązania Umowy

Rozwiązanie Umowy może nastąpić

z inicjatywy Administratora, w razie nieprzestrzegania przez Użytkownika obowiązków wymaganych przez Regulamin.
poprzez wniesienie sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych

2.Administrator zastrzega sobie uprawnienie do zamknięcia Portalu, bez podania przyczyn za uprzednim poinformowaniem Użytkowników.

3.Zgoda na przesyłanie informacji handlowej oraz na przetwarzanie danych w celach marketingowych podmiotów współpracujących z Administratorem są ważne mimo wypisania się z Newslettera tak długo, jak nie zostaną odwołane.

Klient ma możliwość odstąpienia od umowy na każdym etapie jej realizacji, jednak z zastrzeżeniem uregulowania należności w wysokości odpowiadającej wykonanej do tej pory przez TesteraWierności pracy.

Rozdział 5. Ochrona danych osobowych, poufność, prawa autorskie, komentarze

1.Ochrona danych osobowych

Administratorem danych osobowych zbieranych dla potrzeb prowadzenia Portalu jest Administrator.

Podanie danych osobowych (np adresu emaiil) jest dobrowolne i jest jednoznaczne ze zgodą na otrzymanie korespondencji handlowej drogą elektroniczną od Administratora.

Administrator przetwarza dane zgodnie z Regulaminem.
Użytkownik może anulować lub zmienić zgodę w dowolnym momencie kontaktując się z administratorem danych ().

Dane użytkownika mogą być przetwarzane do czasu anulowania zgody.

Administrator przetwarza dane tylko w postaci zgodnie z niniejszym regulaminem.

Użytkownik ma prawo do wglądu danych
Użytkownik ma prawo do usunięcia czy ograniczenia przetwarzania swoich danych

Użytkownik ma prawo do zgłoszenia zażalenia organom władzy.
Administrator zapewnia poufność i ochronę danych osobowych Użytkowników korzystających z Portalu na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

Zgodnie z regulaminem Administrator do momentu wyrażenia sprzeciwu o którym mowa w ustawie o ochronie danych osobowych może przesyłać informacje marketingowe dotyczące produktów własnych jak i partnerów.

Cofnięcie zgody może być dokonane w jakiejkolwiek formie, w szczególności poprzez przesłanie żądania na adres: kontakt@testerwiernosci.pl

Portal używa plików cookies i innych technologii śledzących, użytkownik wyraża zgodę na ich użycie używając baneru wyświetlającego się przy pierwszej wizycie. Pliki cookies używane są zgodnie ze zgodą wyrażoną przez użytkownika. Pełna informacja o plikach cookies, ich przeznaczeniu, skąd pochodzą, dokąd dane są przesyłane, długości życia itp wraz z możliwością zmiany lub odrzucenia plików cookies i technologii śledzących w Portalu dostępna jest w deklaracji cookies.

Wykorzystujemy pliki cookie do spersonalizowania treści i reklam, aby oferować funkcje społecznościowe i analizować ruch w naszej witrynie. Informacje o tym, jak korzystasz z naszej witryny, udostępniamy partnerom społecznościowym partnerzy z których korzystamy, z których użytkownik korzysta i posługuje się nimi w kontakcie z nami to Facebook, LinkedIn, Google, Youtube, Twitter, Cookiebot, Microsoft, Sendgrid, Zoho (znaki towarzyszące są zastrzeżone i należą do ich właścicieli).
możemy wykorzystywać narzędzia partnerów do przetwarzania danych osobowych

Administrator może publikować bannery i linki do innych stron, i Portalów internetowych. Korzystając z bannera lub linku, Użytkownik przechodzi na stronę należącą do innego właściciela.

TesterWierności zobowiązuje się do dyskrecji i poszanowania strefy emocjonalnej klienta i osoby testowanej.

Dane osobowe klientów i ich testowanych partnerów, a także wynik przeprowadzonego testowania nie zostaną ujawnione osobom trzecim i nie zostaną wykorzystane w żaden inny sposób, oprócz właściwego zlecenia.

Kodeks etyczny

TesterWierności szanuje godność klienta, a także godność osoby testowanej.

Testowanie odbywa się w sposób dyskretny i profesjonalny.

Testowanie ma na celu sprawdzenie wierności partnera. TesterWierności sprawdza podatność osoby testowanej na zdradę, jednak nie bierze udziału w faktycznej zdradzie.

TesterWierności kieruje się zasadą dobra klienta i jego interesów, a także poszanowaniem jego prywatności.

9.Prawa autorskie

Zarówno układy treści zawarte na Portalu, jak i poszczególne jego części, takie jak materiały pisemne, zdjęcia, grafika i inne, korzystają na ogólnych zasadach z ochrony udzielanej przez przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity – Dz. U. z 2006 r. nr 90, poz. 631 ze zm.). Każdy z Użytkowników zobowiązany jest do poszanowania praw autorskich pod rygorem odpowiedzialności cywilnoprawnej oraz karnej wynikającej z przepisów tej ustawy.

Rozdział 6. Tryb postępowania reklamacyjnego, kontakty z użytkownikiem, komunikaty informacyjne i reklamowe, zmiany regulaminu

10.Postępowanie reklamacyjne

Administrator zobowiązuje się usunąć w rozsądnym technicznie terminie nieprawidłowości w działaniu Portalu w przypadku zgłoszenia przez Użytkownika takich nieprawidłowości poprzez przesłanie pod adres: kontakt@testerwiernosci.pl”

Wszelkie sprawy dotyczące Portalu powinny być przesyłane do kontakt@testerwiernosci.pl”

11.Tryb zmiany Regulaminu

Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.
Informacje o zmianie Regulaminu, będą komunikowane Użytkownikom poprzez indywidualną przesyłkę elektroniczną skierowaną bezpośrednio do takiej osoby.
Regulamin oraz jego zmiany wchodzą w życie z dniem jego ogłoszenia na stronie głównej Portalu.

Rozdział 7. Postanowienia końcowe

12.Prawo i sąd właściwy

Prawem właściwym dla wszystkich stosunków prawnych wynikających z niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez właściwe miejscowo polskie sądy powszechne.

13.Wykładnia postanowień Regulaminu

Tytuły i numery paragrafów mają charakter wyłącznie informacyjny i nie mają wpływu na wykładnię postanowień Regulaminu.

Facebook

Likebox Slider Pro for WordPress
Loading...